Hållbarhet

Vi på Pell y Group vill bidra till de globala målen och att Sverige ska nå netto noll senast 2045. ​ Att leva i en värld med ett rikt ekosystem, där alla människors lika värde respekteras och där alla har rätt att växa upp i en giftfri och säker miljö. Som tillverkande företag av egendesignade produkter vill vi ta vårt ansvar för att denna vision ska förverkligas.

 

Hållbarhetschefen har ordet

 

Att ta hållbarhet på största allvar handlar om överlevnad. Vi har passerat 6 av de 9 planetära gränserna som definierar vårt säkra handlingsutrymme och är för första gången på 10 000 år på väg att lämna det stabila klimat som vår civilisation är beroende av. Världen har insett detta och den gröna omställningen sker nu. Politiska styrmedel sätts på EU-nivå och hållbarhet är inte längre något som kan väljas bort. Företag som inte tar sitt ansvar kommer inte att ha någon plats i den gröna ekonomin. Därför ser vi på Pelly Group hållbarhetsarbetet som en dubbel överlevnadsfråga.

– Nina Brannestam

hållbarhetsområden
hållbarhetsområden

När vi år 2020 slog ihop våra svenska produktionsanläggningar till en enhet, lades också grunden till det klimatarbete vi bedriver idag. Effektivare ytor, färre interntransporter och övergång till 100 % vattenkraftsel var några av de förbättringar som då genomfördes.

Trots effektiviseringen mellan 2020 och 2021 har vi valt att sätta 2021 som vårt basår för hållbarhetsarbetet. Detta är också det år då Pelly Group genomförde sin första klimatberäkning enligt GHG-protokollet, scope 1 och 2.

Redan 2019 försågs vår litauiska produktionsenhet med solceller på taket. Denna verksamhet är numera också certifierad enligt ISO 50001. Hela koncernen har 100 % el från förnybara källor och vi arbetar systematiskt med att minska vår elförbrukning.

Under 2023 påbörjades kartläggningen av koncernens utsläpp i scope 3 och detta arbete kommer att färdigställas under 2024. Målsättningen är att koncernen ska ha specifika klimatmål till 2025.

Föroreningar

Att växa upp i en giftfri värld med ren luft att andas ser vi som en mänsklig rättighet. Som producerande företag har vi därför ett ansvar för att följa upp och minimera de utsläpp som vi orsakar och vi följer kontinuerligt upp utsläppen från våra fabriker, liksom kemikalieanvändning. Kritiska kemikalier (substances of concern) är dokumenterade och vi arbetar löpande med att hitta ersättare.

Resursanvändning och cirkulär ekonomi

Vi lever i en värld med begränsade resurser. Även de förnybara resurserna är begränsade om de förbrukas i en snabbare takt än de hinner återskapas. Därför är det viktigt för oss att utveckla produkter med en tidlös design och med en lång livslängd, så att resurserna kan göra nytta under en lång tid.

Vårt produktionsspill ser vi som resurser som går till spillo, därför arbetat vi aktivt med att optimera vårt materialutnyttjande. Av de resurser som vi inte lyckas använda, går nästan allt till återvinning och vi ser gärna att återvunnet materialet hittar tillbaka till oss i form av nya komponenter. Det är viktigt att säkerställa att produkter och material är giftfria för att de ska vara möjliga att cirkulera. Ett sätt för oss att synliggöra detta är genom att lista våra produkter i olika miljödatabaser, som Svanen HPP, Sunda hus eller Byggvarubedömningen.

 

 

Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald går i en alarmerande takt och utgör ett stort hot för våra ekosystem och därmed mycket av det vi är beroende av för vår överlevnad. Skogar med många trädarter har bättre förutsättningar att klara sig från torka, insektsangrepp och skogsbränder.

I takt med att skogar huggs ner minskar inlagringen av koldioxid från dem, vilket påskyndar den globala uppvärmningen.

Pelly Group vill minska vår negativa påverkan. Vår ambition är därför att allt trä vi köper in är certifierat för hållbart skogsbruk – det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö, eller ännu hellre producerat från återvunnet trämaterial.

Genom att eftersträva transparens och spårbarhet i leverantörskedjan försöker vi säkerställa hållbarheten genom hela värdekedjan.

 

 

Hållbarhet i värdekedjan

Att arbetsmiljön ska vara god och inte utsätta våra medarbetare för ohälsa eller olycksfall är för oss en självklarhet, men vi anser också att samma rättighet skall gälla i hela värdekedjan. Under året har en process för riskbedömning av hela värdekedjan implementerats, i syfte att identifiera, minimera och avvärja risker utifrån dess allvarlighetsgrad. Korruption underminerar all annan lagstiftning och är därför ett hot inom alla hållbarhetsområden.
Pelly Group har därför nolltolerans mot all sorts otillbörlig påverkan.